201909.12
0
1

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

by in Članci

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 53/95, “Sl. list SRJ”, br. 16/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje, U daljem tekstu: „Zakon“). Predmet eksproprijacije mogu biti zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti, (U daljem tekstu: „Nepokretnosti“).Eksproprijacijom može da…

201908.26
0
1

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

by in Članci

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od objavljivanja našeg poslednjeg  teksta na ovu temu http://sr.law-firm.rs/otpust-iz-drzavljanstva-republike-srbije/, došlo je do znatne promene prakse i načina postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u postupcima za otpust iz srpskog državljanstva. Naime,…

201905.31
0
2

ODGOVORNOST I DUŽNOST DIREKTORA PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU

by in Članci

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 u daljem tekstu: „Zakon“), direktor privrednog društva u poslovima koje preduzima u ime i za račun privrednog društva, dužan je da se pridržava određenih načela, u suprotnom odgovara za nastalu štetu prema društvu, a…

201902.11
0
1

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

by in Članci

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon o zaštiti konkurencije (“Službeni Glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013) (u daljem tekstu: Zakon), usklađen je sa Uredbom 1/2003 o primeni pravila o konkurenciji. Evropska Unija je nedavno usvojila potpuno…

201812.23
0
0

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

by in Članci

Zakon o finansijskom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) koji je po hitnom postupku usvojila Narodna Skupština Republike Srbije 8. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, uvodi potpuno nove institute, sа ciljem da se utvrde jasna pravila za ugovaranje, evidentiranje i izvršenje sredstava obezbeđenja u finansijskim transakcijama. Zakonska rešenja kojima se…

201811.28
0
0

ZAKON O LOBIRANJU KAO DEO NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

by in Članci

Uticaj privatnog sektora na donošenje zakona i odlučivanje u javnom sektoru u Srbiji je ovih dana stavljen pod zakonski okvir. Usvajanje zakona kojim se uređuje lobiranje predstavlja deo Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Zakon o lobiranju usvojen je od strane…

201811.23
0
0

IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14) – „u daljem tekstu Zakon“. Jedina izmena koja je predmetnim Zakonom predviđena jeste izmena člana 204 i ona se sastoji u sledećem: licu koje od tuženog…

201811.13
0
1

OZAKONJENJE OBJEKATA U SVETLU NOVOG ZAKONSKOG REŠENJA

by in Članci

U cilju efikasnijeg sprovođenja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, Narodna Skupština Republike Srbije je nedavno usvojila Izmene Zakona o ozakonjenju objekta (“Sl. glasnik RS”, br. 96/15). Nakon izvršenog popisa nezakonito izgrađenih objekata 2015. godine, formirana je jedinstvena baza koja sadrži 2.041.936 nezakonito izgrađenih objekata, od kojih se oko 50% odnosi na stambene objekte i oko…

201811.09
0
0

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

by in Članci

Skupština Republika Srbije je nedavno usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju, kao i novi Zakon o građevinskim proizvodima, koji set propisa bi trebalo da dovede do efikasnije funkcionisanja sektora građevine.Smatra se da će izmene Zakona o planiranju i izgradnji stimulsati pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, odnosno…